Bankructwo typu Chapter 13

Bankruptcy Chapter 13

Bankructwo typu Chapter 13 to zatwierdzony i nadzorowany przez sąd plan spłat ustalonej sumy z całkowitego zadłużenia wnioskodawcy. Wartość zadłużenia, które musi zostać spłacone ustalana jest na podstawie dochodu i wartości majątku jaki posiada wnioskodawca. W momencie wypłacenia ostatniej raty wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie o umorzeniu pozostałych długów.

Upadłość typu Chapter 13 trwa najczęściej od 3 do 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Proces inicjowany jest poprzez złożenie do sądu proponowanego planu spłat części zadłużenia, który jest ustalany głównie na podstawie wysokości zarobków wnioskodawcy. Następnie wnioskodawca zobowiązany jest do jednego spotkania z tzw. US Trustee, czyli osobą uprawnioną do prowadzenia spraw o bankructwo. W trakcie spotkania trwającego najczęściej od 10 do 20 minut, US Trustee zapoznaje się z przedstawionym planem spłat oraz z dochodami i majątkiem wnioskodawcy. Jeżeli jego decyzja jest pozytywna, plan spłat wraz z wnioskiem o bankructwo zostaje wysłany do sądu celem potwierdzenia.

Proces spłat rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem planu i wniosku o bankructwo przez sąd, co owocuje wymogiem wysyłania regularnych rat na ustalony adres pocztowy. Przed zakończeniem procesu spłat, wnioskodawca zobowiązany jest do ukończenia szkolenia dla dłużników. Wraz z zakończeniem spłat i przedstawieniem dowodu ukończenia szkoleń, wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie umorzenia zadłużenia. Należy zauważyć, że w trakcie okresu spłat ustalonej części zadłużenia, wnioskodawca musi uzyskać pozwolenie sąd przed każdym zakupem, sprzedażą lub przefinansowaniem znaczącego środka trwałego (np. samochodu) lub nieruchomości.

Pytania? Mamy odpowiedzi!

Bankructwo artykuł

Warunki kwalifikujące do złożenia wniosku

Dochód

Aby zakwalifikować się do złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 13 wnioskodawca musi uzyskiwać stały dochód ze stosunku pracy. Ponieważ bankructwo typu Chapter 13 opiera się na regularnych spłatach części zadłużenia, dochód miesięczny wnioskodawcy musi przekraczać wysokość kosztów miesięcznych o co najmniej $100. Wnikliwa analiza miesięcznych kosztów oraz całości zadłużenia umożliwi określenie minimalnego dochodu kwalifikującego potencjalnego wnioskodawcę do procesu bankructwa typu Chapter 13.

Dodatkowo, aby spełnić wymagania do uruchomienia procesu bankructwa, wnioskodawca musi przedstawić kopię rozliczeń podatku federalnego i stanowego za ostatnie 4 lata, poświadczoną przez osobę zaufania publicznego (np. księgowy lub prawnik). Wymagany jest również dowód uzyskiwania dochodu przez ostatnie 6 miesięcy - kopię lub odcinek czeku lub, w przypadku własnej działalności gospodarczej, zestawienie strat i zysków za ostatnie 6 miesięcy.

Wysokość zadłużenia

Aby móc złożyć wniosek o bankructwo typu Chapter 13 wnioskodawca musi posiadać łączne zadłużenie na poziomie przedstawionym poniżej:

 • zadłużenie niezabezpieczone (linie kredytowe, karty kredytowe, kredyty obrotowe, itp.) nie może wynosić więcej niż $336,900
 • zadłużenie zabezpieczone (pożyczki mieszkaniowe, pożyczki samochodowe, kredyty na zakup środków trwałych, itp.) nie może wynosić więcej niż $1,010,650

Proces ogłaszania bankructwa

Wymóg ukończenia szkoleń dla dłużników

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do ukończenia dwóch szkoleń dla dłużników wymaganych przepisem prawa, tzw. Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. Więcej informacji dotyczących tej regulacji można znaleźć na http://www.cccs-express.org (tylko język angielski)

"Automatic Stay"

Podobnie jak w przypadku Chapter 7, wraz ze złożeniem wniosku o bankructwo uruchamiany jest tzw. automatic stay, czyli proces automatycznej ochrony przed wierzycielami. Innymi słowy, automatic stay to nakaz sądowy zabraniający wierzycielom dochodzenia należności w czasie toczącej się sprawy o bankructwo. W związku z tym, wszyscy wierzyciele zobowiązani są prawem do poniechania swoich działań, a jeśli ów nakaz zostanie złamany, wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o zastosowanie sankcji karnych wobec wierzyciela.

Plan spłat części zadłużenia w ratach

Adwokat wnioskodawcy wysyła do sądu propozycję (plan) spłat zadłużenia w ratach, opracowaną na podstawie analizy dochodu i wydatków, od których uzależnione są bezpośrednio wysokość rat i okres spłaty ustalonej części zadłużenia. Podobnie jak w przypadku bankructwa typu Chapter 13, dochód wnioskodawcy porównywany jest ze średnimi stanowymi, które są identyczne dla obu rodzajów bankructwa. Jeśli dochód wnioskodawcy jest wyższy niż średnia stanowa, okres spłat zostanie ustalony na 5 lat. Analogicznie, jeśli dochód wnioskodawcy jest niższy niż średnia stanowa, okres spłat zostanie ustalony na 3 lata. Minimalna wysokość spłaty zadłużenia niezabezpieczonego w czasie trwania okresu spłat musi być kwotą, jaką wierzyciele uzyskaliby w procesie bankructwa typu Chapter 7. Natomiast zadłużenie zabezpieczone musi zostać spłacone w całości, w związku z tym musi być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości raty w stosunku do dochodu i kosztów. Minimalna rata spłaty zadłużenia w procesie bankructwa typu Chapter 13 wynosi $100.

Umorzenie długu

Bankructwo typu Chapter 13 eliminuje większość długów wnioskodawcy. Najczęstsze z nich to:

 • zadłużenia na kartach kredytowych
 • pożyczki i tzw. equity lines na domy oddane kredytodawcy
 • pożyczki samochodowe na pojazdy oddane kredytodawcy
 • rachunki za usługi medyczne
 • bankowe pożyczki personalne
 • weksle, zastawy finansowe i nakazy zapłaty
 • gwarancje personalne na pożyczkach biznesowych
 • podatek dochodowy za okres 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o bankructwo, pod warunkiem, że rozliczenie było złożone poprawnie i w określonym terminie.

Niektóre długi nie zostaną umorzone:

 • większość kredytów studenckich
 • opłaty i karu urzędowe
 • opłaty zarządzone, np. alimenty
 • podatki za okres krótszy niż 3 lata poprzedzające datę złożenia wniosku, jeśli rozliczenia nie były złożone poprawnie i w odpowiednim czasie
 • opłaty wspólnoty mieszkaniowej (association dues)
 • długi zaistniałe w wyniku nieprawidłowości finansowych lub bez intencji spłaty
 • niektóre zakupy środków trwałych lub pobrania gotówki zaistniałe na krótko przed złożeniem wniosku o bankructwo
 • Zastawy i weksle na środkach trwałych, które wnioskodawca decyduje się spłacać i tym samym wyłączyć z procesu bankructwa

Po ogłoszeniu bankructwa

Odbudowa zdolności kredytowej

Bezpośrednio po złożeniu wniosku o bankructwo punktacja kredytowa wnioskodawcy może znacząco się obniżyć, jednak już w ciągu kilku miesięcy w większości przypadków wzrasta do poziomu wyższego niż przed złożeniem wniosku. Bardzo ważnym punktem jest sprawdzanie punktacji kredytowej co 3 miesiące aby upewnić się, że całość zadłużenia objętego procesem bankructwa wynosi $0. Należy równiez pamiętać, że mimo tego, iż bankructwo eliminuje zadłużenie mające bezpośredni efekt na zdolność kredytową, po ogłoszeniu bankructwa należy podjąć zdecydowane kroki w celu ponownego uzyskania kredytu i odbudowania swojej zdolności i punktacji kredytowej.

Sprawdzanie punktacji kredytowej

Punktacja kredytowa jest niezmiernie ważna i ma wpływ na wiele czynników, między innymi na wysokość oprocentowania pożyczek. Tak więc utrzymanie kredytu na wysokim poziomie punktowym jest zasadnicze dla osiągnięcia sukcesów finansowych. Każdy jest uprawniony rokrocznie do jednej bezpłatnej kopii raportu ze swojej zdolności kredytowej. Trzy najważniejsze biura kredytowe w których można ją uzyskać to:

 • Equifax, P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374-0241; (800) 685-1111
 • Experian (formerly TRW), P.O. Box 2002, Allen, TX 75013; (888) EXPERIAN (397-3742)
 • Trans Union, P.O. Box 1000, Chester, PA 19022; (800) 916-8800

Bezpłatny roczny raport kredytowy dostępny jest również online pod adresem https://www.annualcreditreport.com/cra/index.jsp

Korygowanie błędów

Ze względu na bezpośredni wpływ na oprocentowanie zaciąganych pożyczek, jest niezmiernie ważnym, aby raport ze zdolności kredytowej był poprawny i zgodny z rzeczywistością. Kredytodawcy są zobligowani do publikowania jedynie poprawnych informacji do raportu kredytobiorcy, jednakże zdarzają się pomyłki, które powinny zostać natychmiast skorygowane. Jeżeli kredytobiorca zauważył pomyłkę w swoim raporcie, powinien jak najszybciej powiadomić jedno z trzech biur kredytowych z prośbą o naniesienie poprawek.

Prośba powinna zostać wniesiona na piśmie w formie listu. Powinna zawierać niezbędne dane identyfikacyjne jak numer ubezpieczenia społecznego (Social Security), datę urodzenia, imię i nazwisko wraz z obecnym adresem zamieszkania. Prośba powinna być również podpisana. W dalszej części listu powinna zostać wyjaśniona istota pomyłki oraz należy zawrzeć dowód owej. Zazwyczaj, biuro kredytowe ustosunkuje się do prośby w ciągu 30 dni od daty otrzymania listu, o czym powiadomi drogą pocztową.

Przykładowy list w języku angielskim z prośbą o skorygowanie błędu w raporcie kredytowym znajduje się do pobrania tutaj (dokument MS Word, 27KB).

Bezpłatna konsultacja

- lub zadzwoń -
(847) 533-3303