Bankructwo typu Chapter 7

Bankructwo Chapter 7

Bankructwo typu Chapter 7 to proces zupełnej likwidacji zadłużenia bez konsekwencji podatkowych. W większości przypadków, złożenie wniosku o bankructwo typu Chapter 7 daje wnioskodawcy "drugą szansę" na rozpoczęcie działalności i całkowite odbudowanie zdolności kredytowej.

Cały ten proces trwa zazwyczaj około 4 miesięcy od daty złożenia wniosku do daty decyzji sądu o umorzeniu długów. Najczęściej wymagane jest tylko jedno spotkanie z tzw. US Trustee, czyli uprawnioną przez sąd osobą nadzorującą procesy bankructwa. Spotkanie to odbywa się zazwyczaj około 6 tygodni od daty złożenia wniosku o bankructwo i jest prowadzone przez US Trustee w obecności adwokata i, jeśli zachodzi taka potrzeba, w obecności tłumacza. W ciągu 5-10 minut omawiana jest ogólna sytuacja finansowa wnioskodawcy opisana w złożonej petycji. Niezmiernie rzadko zdarza się, że w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczą również wybrani wierzyciele, celem dokładniejszego zapoznania się z położeniem finansowym wnioskodawcy. Po spotkaniu, kredytodawcy mają dodatkowe 60 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie wniosku o umorzenie długów poprzez bankructwo. Jeśli wniosek został zaakceptowany a wnioskodawca przeszedł szkolenie dla dłużników, decyzja o umorzeniu długów zostanie przysłana droga pocztową.

Pytania? Mamy odpowiedzi!

Bankructwo artykuł

Warunki kwalifikujące do złożenia wniosku

Dochód roczny na poziomie niższym niż średnia stanowa automatycznie kwalifikuje zainteresowane osoby do złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 7

Średnia stanowa dochodu jest ruchoma i jest regulowana przez federalny urząd statystyczny, tj. US Census Bureau. Zbliżone wartości prezentują się następująco:

 • $54,000 dla osoby wolnej lub jednego małżonka znajdującego się w stanie separacji
 • $71,000 dla małżeństwa bez podopiecznych
 • $82,000 dla małżeństwa z 1 podopiecznym
 • $101,000 dla małżeństwa z 2 podopiecznych
 • $110,000 dla małżeństwa z 3 podopiecznych (średnia wartość dochodu dopuszczalnego wzrasta o $10,000 z każdym dodatkowym podopiecznym)

Jeżeli dochód roczny przekracza powyższe wartości, adwokat prowadzący sprawę może sprawdzić, czy po uwzględnieniu wszystkich kosztów pozostała wartość kwalifikuje osobę do złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 7. W większości przypadków można złożyć wniosek nawet z dochodem dużo wyższym niż dopuszczalna średnia. Osoba składająca wniosek o bankructwo powinna dostarczyć rzetelny wykaz źródeł dochodu, tak, aby nasza kancelaria mogła znaleźć najlepsze rozwiązanie i bronić interesów wnioskodawcy.

Wartość majątku podlegająca zwolnieniu stanowemu:

 • $15,000 zwolnienia od wartości domostwa dla każdej osoby figurującej na tytule własności, $30,000 dla małżeństwa
 • $4,000 zwolnienia od majątku osobistego dla osoby wolnej, $8,000 dla małżeństwa.
 • $2,400 zwolnienia od wartości samochodu dla osoby wolnej, $4,800 dla małżeństwa
 • Kwota emerytury zwolniona jest w całości od wliczania do dochodu rocznego
 • $15,000 zwolnienia od kwoty odszkodowania za uszczerbek na życiu lub zdrowiu
 • 100% zwolnienia od kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy

Poza powyższymi istnieje również kilka dodatkowych zwolnień od dochodu. Skontaktuj się z nasza kancelarią, żeby uzyskać kompletną listę zwolnień stanowych.

Wszytkie aktywa przekraczające wartość zwolnienia stanowego mogą potencjalnie zostać przejęte i sprzedane w trakcie procesu umarzającego w celu spłacenia wierzycieli. Ważnym jest, aby wnioskodawca o bankructwo dostarczył naszej kancelarii kompletną i rzetelną listę majątku ruchomego i nieruchomego aby można zastosować środki zaradcze przed przejęciem ich przez US Trustee.

Proces ogłaszania bankructwa

Wymóg ukończenia szkoleń dla dłużników

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do ukończenia dwóch szkoleń dla dłużników wymaganych przepisem prawa, tzw. Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. Więcej informacji dotyczących tej regulacji można znaleźć na http://www.cccs-express.org (tylko język angielski)

"Automatic Stay"

Wraz ze złożeniem wniosku o bankructwo uruchamiany jest tzw. automatic stay, czyli proces automatycznej ochrony przed wierzycielami. Innymi słowy, automatic stay to nakaz sądowy zabraniający wierzycielom dochodzenia należności w czasie toczącej się sprawy o bankructwo. W związku z tym, wszyscy wierzyciele zobowiązani są prawem do poniechania swoich działań, a jeśli ów nakaz zostanie złamany, wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o zastosowanie sankcji karnych wobec wierzyciela.

Reafirmacja długu

W czasie trwania procesu umorzenia długów przez bankructwo, wnioskodawca ma możliwość reafirmacji części zadłużenia, tj. określenia, jaką część zadłużenia decyduje się w dalszym ciągu spłacać i tym samym wyłączyć z procesu bankructwa. Najczęściej dotyczy to pożyczek na samochody lub inne środki trwałe. Trzeba pamiętać, że reafirmacja przywraca dług, który byłby umorzony w procesie bankructwa. W naszej kancelarii szczegółowo zajmujemy się ustaleniem, czy reafirmacja długu jest odpowiednim posunięciem w danej sytuacji finansowej Klienta.

Umorzenie długu

Bankructwo typu Chapter 7 eliminuje większość długów wnioskodawcy. Najczęstsze z nich to:

 • zadłużenia na kartach kredytowych
 • pożyczki i tzw. equity lines na domy oddane kredytodawcy
 • pożyczki samochodowe na pojazdy oddane kredytodawcy
 • rachunki za usługi medyczne
 • bankowe pożyczki personalne
 • weksle, zastawy finansowe i nakazy zapłaty
 • gwarancje personalne na pożyczkach biznesowych
 • podatek dochodowy za okres 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o bankructwo, pod warunkiem, że rozliczenie było złożone poprawnie i w określonym terminie.

Niektóre długi nie zostaną umorzone:

 • większość kredytów studenckich
 • opłaty i karu urzędowe
 • opłaty zarządzone, np. alimenty
 • podatki za okres krótszy niż 3 lata poprzedzające datę złożenia wniosku, jeśli rozliczenia nie były złożone poprawnie i w odpowiednim czasie
 • opłaty wspólnoty mieszkaniowej (association dues)
 • długi zaistniałe w wyniku nieprawidłowości finansowych lub bez intencji spłaty
 • niektóre zakupy środków trwałych lub pobrania gotówki zaistniałe na krótko przed złożeniem wniosku o bankructwo
 • Zastawy i weksle na środkach trwałych, które wnioskodawca decyduje się spłacać i tym samym wyłączyć z procesu bankructwa

Po ogłoszeniu bankructwa

Odbudowa zdolności kredytowej

Bezpośrednio po złożeniu wniosku o bankructwo punktacja kredytowa wnioskodawcy może znacząco się obniżyć, jednak już w ciągu kilku miesięcy w większości przypadków wzrasta do poziomu wyższego niż przed złożeniem wniosku. Bardzo ważnym punktem jest sprawdzanie punktacji kredytowej co 3 miesiące aby upewnić się, że całość zadłużenia objętego procesem bankructwa wynosi $0. Należy równiez pamiętać, że mimo tego, iż bankructwo eliminuje zadłużenie mające bezpośredni efekt na zdolność kredytową, po ogłoszeniu bankructwa należy podjąć zdecydowane kroki w celu ponownego uzyskania kredytu i odbudowania swojej zdolności i punktacji kredytowej.

Sprawdzanie punktacji kredytowej

Punktacja kredytowa jest niezmiernie ważna i ma wpływ na wiele czynników, między innymi na wysokość oprocentowania pożyczek. Tak więc utrzymanie kredytu na wysokim poziomie punktowym jest zasadnicze dla osiągnięcia sukcesów finansowych. Każdy jest uprawniony rokrocznie do jednej bezpłatnej kopii raportu ze swojej zdolności kredytowej. Trzy najważniejsze biura kredytowe w których można ją uzyskać to:

 • Equifax, P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374-0241; (800) 685-1111
 • Experian (formerly TRW), P.O. Box 2002, Allen, TX 75013; (888) EXPERIAN (397-3742)
 • Trans Union, P.O. Box 1000, Chester, PA 19022; (800) 916-8800

Bezpłatny roczny raport kredytowy dostępny jest również online pod adresem https://www.annualcreditreport.com/cra/index.jsp

Korygowanie błędów

Ze względu na bezpośredni wpływ na oprocentowanie zaciąganych pożyczek, jest niezmiernie ważnym, aby raport ze zdolności kredytowej był poprawny i zgodny z rzeczywistością. Kredytodawcy są zobligowani do publikowania jedynie poprawnych informacji do raportu kredytobiorcy, jednakże zdarzają się pomyłki, które powinny zostać natychmiast skorygowane. Jeżeli kredytobiorca zauważył pomyłkę w swoim raporcie, powinien jak najszybciej powiadomić jedno z trzech biur kredytowych z prośbą o naniesienie poprawek.

Prośba powinna zostać wniesiona na piśmie w formie listu. Powinna zawierać niezbędne dane identyfikacyjne jak numer ubezpieczenia społecznego (Social Security), datę urodzenia, imię i nazwisko wraz z obecnym adresem zamieszkania. Prośba powinna być również podpisana. W dalszej części listu powinna zostać wyjaśniona istota pomyłki oraz należy zawrzeć dowód owej. Zazwyczaj, biuro kredytowe ustosunkuje się do prośby w ciągu 30 dni od daty otrzymania listu, o czym powiadomi drogą pocztową.

Przykładowy list w języku angielskim z prośbą o skorygowanie błędu w raporcie kredytowym znajduje się do pobrania tutaj (dokument MS Word, 27KB).

Bezpłatna konsultacja

- lub zadzwoń -
(847) 533-3303