Rozwody i prawo rodzinne

Rozwody i prawo rodzinne

Gdy życie zaczyna podążać w nie najlepszym kierunku i na horyzoncie pojawia się rozwód, wykonanie orzeczenia, lub modyfikacja obowiązujących ustaleń pomiędzy stronami, kancelaria prawna Worwag & Małysz może pomóc w ochronie twoich interesów.

Rozwody artykuł

Umowy przedślubne

Umowy przedślubne („Prenuptial Agreements”) to umowy zawierane przez zaangażowane strony w celu zapewnienia, że aktywa nabyte lub zawarte w związku małżeńskim przez jednego z małżonk ów nie staną się własnością małżeńską w wyniku związku stron. Zapewniają przewidywalność małżonka w przypadku rozwodu. Można je modyfikować i odwoływać w celu dostosowania do zmieniających się okoliczności.

Aby umowa przedślubna była ważna, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Umowa musi być zawarta przed ślubem;
  • Umowa musi być zatwierdzona aktem małżeństwa;
  • Umowa musi być podpisana przez obie strony dobrowolnie i bez przymusu;
  • Strony muszą przedstawić pisemne pełne ujawnienie aktyw ów lub ważne pisemne zrzeczenie się ich ujawnienia;
  • Umowa nie może faworyzować jednej ze stron.

W przypadku stron, kt óre zawierają przedślubne porozumienie a jednocześnie znajdują się w postępowaniu rozwodowym, pierwszym krokiem jest często zwr ócenie się o orzeczenie deklaratoryjne, zatwierdzenie przedterminowych wypłat, a tym samym wyeliminowanie większości finansowej części procesu rozwodowego. Jeśli zastanawiasz się nad małżeństwem lub znajdujesz się w trakcie rozwodu, w kt órym ty i tw ój małżonek podpisaliście umowę przedślubną, zadzwoń do naszego biura, aby om ówić opcje najlepszej ochrony swoich aktyw ów lub praw do aktyw ów.

Rozwiązanie małżeństwa

Zgodnie z prawem stanu Illinois rozw ód jest uzyskiwany w drodze sądowego procesu rozwiązania małżeństwa („Dissolution of Marriage”). Proces sądowy ma na celu oszacowanie majątku małżeńskiego i sprawiedliwy podział między stronami. Aktywa, długi i możliwości zarobkowe małżonk ów są uwzględniane przy wprowadzaniu podziału nieruchomości i zleceń alimentacyjnych.

Trybunał stara się r ównież rozdzielić prawa i obowiązki dotyczące dzieci małżeństwa.

Chociaż rozw ód może być długim, przeciągającym się i kosztownym procesem, jeśli ty i tw ój małżonek macie ograniczone aktywa, nie macie dzieci lub nie zgadzacie się co do procesu podejmowania decyzji dotyczących dzieci, oferujemy rozsądne opłaty ryczałtowe za nasze usługi, kt óre mogą rozwiązać małżeństwo w ciągu kilku tygodni.

Zadzwoń do naszego biura, aby om ówić swoją konkretną sytuację oraz aby om ówić nasze opłaty i ramy czasowe procedur związanych z rozwiązaniem małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa („Annulment of Marriage”) jest procesem sądowym zgodnie z prawem stanu Illinois, kt órego skutkiem jest unieważnienie małżeństwa, tak, jakby nigdy nie istniało. Sądy niechętnie przyznają stwierdzenie nieważności, a zatem ograniczają okoliczności, w kt órych stwierdzenie nieważności zostało przyznane. Czynnikami decydującymi o unieważnieniu są przymus, namowa, niezdolność umysłowa lub oszustwo. Strona wnosząca petycję do sądu musi to zrobić w ciągu 90 dni od uzyskania informacji, że co najmniej jeden z takich czynnik ów miał miejsce. Jeśli uważasz, że się kwalifikujesz, aby unieważnić małżeństwo, skontaktuj się z naszym biurem.

Prawna separacja

Prawna separacja („Legal Separation”) jest środkiem sądowym podobnym do postępowania rozwodowego, kt óre powoduje podział długu małżeńskiego i majątku, a także ustanowienie lub zrzeczenie się opłat i / lub aliment ów na dziecko bez rozwiązania małżeństwa. Do niedawna strony starające się o prawną separację musiały prowadzić osobne domostwa przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W ostatnich latach wym óg ten został zniesiony. Jeśli strony znajdujące się w separacji zdecydują się w przyszłości na rozw ód, warunki separacji zostaną włączone do rozwodu i efektywnie usprawnią procedury rozwodowe.

Alimenty i ich zmiana

Zgodnie z obowiązującym prawem stanu Illinois wysokość aliment ów na dzieci („Child Support”) wyliczana jest według formuły uwzględniającej doch ód obojga rodzic ów. Innym czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest ilość czasu, jaki każdy rodzic poświęca dziecku lub dzieciom. Jeżeli jedno z małżonk ów jest bezrobotne z wyboru, doch ód zostanie przypisany bezrobotnemu małżonkowi na podstawie jego zdolności do zarobkowania. Aby zmodyfikować nakaz lub wysokość aliment ów, musi nastąpić znaczna zmiana w dochodach jednej ze stron lub w potrzebach dziecka lub dzieci. Sądy zwykle nie rozważają zmian opłat na dziecko, jeśli r óżnica dochodu nie przekracza 20%. Wysokość aliment ów na dziecko można zmodyfikować w dowolnym momencie. Zasiłek przysługuje na mieszkanie, wyżywienie i odzież dla dziecka. Wszystkie dodatkowe wydatki, w tym między innymi koszty szk ół publicznych, zajęcia pozalekcyjne lub opieka dzienna są dzielone proporcjonalnie do dochodu rodzic ów.

Egzekucja opłat i aliment ów

Wszystkie nakazy opłat i aliment ów w stanie Illinois można egzekwować sądownie poprzez złożenie do sądu wniosku o sądowy nakaz płatności ze strony dłużnika. Jeżeli w drodze postępowania zostanie ustalone, że dłużnik umyślnie nie zapłacił, sąd przeniesie honorarium adwokackie i koszty sądowe na stronę uchylającą się od zapłaty. Odbieranie zaległych opłat i aliment ów na dzieci może odbywać się poprzez przejmowanie wynagrodzeń, lokowanie zastaw ów, a w ostatecznych przypadkach poprzez ustanowienie kaucji lub więzienia.

Partycypacja w opłatach na szkołę wyższą

Chociaż alimenty kończą się, gdy dziecko osiąga 18 lat, w przypadku ukończenia przez nie szkoły średniej każde z rodzic ów może złożyć wniosek, aby zobowiązać drugiego rodzica do pokrycia wydatk ów na studia. Aby taka petycja została rozpatrzona, muszą zostać spełnione pewne kryteria, takie jak średnia ocen z nauki, rejestracja do nauki w pełnym wymiarze godzin i rejestracja w określonym przepisami czasie. W ówczas sąd rozważy doch ód i majątek obojga rodzic ów i na podstawie tych kwot ustali wkład finansowy każdego z rodzic ów na poczet w/w opłat edukacyjnych. Wysokość takiej kwoty ustalana jest na podstawie kosztu czesnego, kosztu pokoju w akademiku oraz kosztu wyżywienia na University of Illinois Champagne-Urbana.

Przydział praw i obowiązk ów rodzicielskich

Stan Illinois zaprzestał przyznawania wyłącznego lub wsp ółdzielonego prawa do opieki nad dzieckiem. W miejsce tego, sędziowie przydzielają rodzicom dzieci prawa i obowiązki wychowawcze. Cztery kategorie, kt órymi zajmuje się sąd, to edukacja, zdrowie, opieka medyczna oraz wychowanie religijne dzieci. Polega to na tym, że każde z rodzic ów posiada prawnie przyznany i jednakowo ważny głos w decyzjach dotyczących wszystkich wymienionych kategorii. Jeśli jedno z rodzic ów chce zakwestionować ważność głosu drugiego, musi udowodnić przed sądem, dlaczego leży to w interesie dzieci. Poza wsp ólnym podejmowaniem decyzji dotyczących dzieci, prawo stanu Illinois zaleca r ównież jednakowy czas, kt óry każde z rodzic ów przeznacza na wychowanie dziecka lub dzieci. Standard ustanawiania lub zmiany przydziału praw i obowiązk ów rodzicielskich zawsze bierze pod uwagę najlepszy interes dziecka, w związku z tym przyznane przez sąd prawa i obowiązki rodzicielskie generalnie nie podlegają zmianom w ciągu pierwszych dw óch lat od ich ustanowienia.

Świadczenia alimentacyjne i zmiany w ich przyznawaniu

Świadczenia alimentacyjne („maintenance” lub wcześniej „alimony”) przyznawane są przez sąd małżonkowi o niższym dochodzie w celu wyr ównania r óżnicy wynikającej z wyższego dochodu drugiego małżonka. Podobnie jak w przypadku aliment ów na dzieci, wysokość świadczeń alimentacyjnych ustalana jest na podstawie wyliczeń matematycznych uwzględniających doch ód każdej ze stron i czas trwania małżeństwa. Im większa r óżnica w dochodach i długości małżeństwa, tym większa wysokość świadczeń i dłuższy czas ich otrzymywania. W przypadku kr ótkich małżeństw (kr ótszych niż 5 lat), w kt órych obie strony zarabiają mniej niż 20 000 USD rocznie, świadczenia alimentacyjne zwykle nie są przyznawane. Wysokość świadczeń podlega zmianie w przypadku znaczącej zmiany w okolicznościach i/lub wysokości dochodu jednego z małżonk ów.

Adopcja

W przypadku nowych związk ów, w kt órych strony posiadają dzieci z poprzednich związk ów, partner lub małżonek może adoptować dzieci i zastąpić rolę biologicznego rodzica. Adopcja może zostać przeprowadzona za zgodą wszystkich stron, z nakazu lub w wyniku postępowania sądowego. Adopcja eliminuje wszystkie prawa i obowiązki rodzica biologicznego wobec tych dzieci jednocześnie nakładając wszystkie te prawa i obowiązki na nowego partnera lub małżonka.

Ustalenie ojcostwa

Działania te mają na celu ustalenie ojcostwa, praw i obowiązk ów oraz zobowiązań dotyczących wsparcia między stronami, kt óre mają dzieci spoza małżeństwa. Proces ten jest bardzo podobny do procesu rozwodowego i prowadzi do przydziału praw i obowiązk ów rodzicielskich. W stanie Illinois oba procesy reguluje ustawa o małżeństwie i jego rozwiązaniu („The Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act”).

Bezpłatna konsultacja

- lub zadzwoń -
(847) 533-3303